antso hivavaka

Efa zanak'Andriamanitra ve ianao...?
2009/07/10,10:51

Efa zanak’Andriamanitra ve ianao ?
 

Ry Malagasy rahalahy sy anabavy ary Ray amandreny, aoka isika tsy ho diso hevitra ny amin’ny maha-kristiana na ny maha-zanak’Andriamanitra antsika. Tsy satria ny Dadabenao na ny razanao nilaza fa kristiana dia midika ho azy fa kristiana ary zanak’Andriamanitra koa ianao. Tsia, izao no lazain’ny soratra masina : « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. » Jaona 1 :12-13.


Tsy afaka hiteny velively isika hoe zanak’Andriamanitra raha tsy efa nandray an’i Jesoa Kristy ao anatintsika ; nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy antsika. Izany indrindra no hevitry ny teny hoe « mino ». Ara-bakiteny, amin’ny teny malagasy, ny mino dia midika hoe misotro (Mino rano : fiteny avy any atsimo) na koa hoe mihinana (na fampinomana). Mampiditra ao am-bava na ao anaty no hevitr’izany; ary izany indrindra no tian’Andriamanitra ambara amintsika ny amin’ny atao hoe finoana. Raha mino an’Andriamanitra ianao dia mandray Azy ary mampiditra Azy ihany koa ao am-ponao. Marihiko fa tsy hoe “mametraka eo ambony loha, na mametraka Azy an-toeran-kafa” fa ao am-pontsika.
Kristiana = Kristy ao anatinao   Ny tenantsika : kristiana       #        Ny tenantsika irery ihany (Jesoa Kristy any ivelany any)


Izao no voalaza ao amin’ny Apokalypsy 3:20 « Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandòndòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » Ny endriky ny sakafo tian’i Jesoa Kristy ambara dia ilay finoana izay tiany iarahana amintsika : mino an’Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny hiditra ao amintsika dia tsy hoe ny vatan-tenany hohitanao mandroso ao an-tranonao, fa ianao manaiky Azy honina ao am-ponao. Fa ny tsara ho marihina koa dia tsy fomban’Andriamanitra ny manao amboletra na manao an-terisetra hiditra ao amin’izany fonao izany, manome safidy malalaka ho an’ny tsirairay izy. Nefa kosa mampahafantatra ny lalàna tsara tokony izorany mba ahitanao ny tena fiainana.

Jaona 14:6 « Hoy Jesosy taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. »


Isika dia teraka tamin’ny ota, mpanota ary feno ota ao am-pontsika. Izany hoe ny tenantsika mihitsy no ota ary mila an’i Jesoa Kristy indrindra isika hanadio antsika ary hanafaka izany ota izany. Izany no antony nanolorany ny ainy hamonjy antsika ary nandatsahany ny ràny hanadiovana antsika raha mety isika. Jaona 3:16 « Fa izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana ny fiainana mandrakizay » Tadidio izany fa ho very ianao raha toa ka tsy mino Azy tsy mba hahita izany fiainana mandrakizay izany.


Rehefa nanontan’ny olona Petera, taorian’ny nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty ary niakarany velona tany an-danitra, hoe : “Inona no ataonay ?” dia izao no navaliny azy ireo : Mibebaha ianareo (Asa 2:38). Taoriana kely indray dia niteny izy hoe : Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo. (Asa 3:19). Ny fibebahana dia ny fanekenao fa meloka ianao, ota ianao, ka mahatsiaro marary any anatinao any, ary te hanala izany fanamelohana izay mangeja ao anatinao izany ianao. Isika isaky ny manota dia manombo indray an’i Jesoa kristy eo ambony hazo fijaliana nitondra ny otantsika rehetra; satria Izy no efa nanolo-tena ho faty hanadiovana izany helontsika izany. Maro ny mbola tsy mahalala na tsy mahatakatra ny hevitry ny tena atao hoe fibebahana. Ny ankamaroan’ny olona dia mihevitra fa rehefa miseho amin’ny endrika ety ivelany fa nisy fiovana teo amin’ny fiainana, na matetika ny ataony, dia ampy ilazana fa niova tanteraka tokoa ny tao anatiny tao. Tsy izany no tian’ny tenin’Andriamanitra ambara amintsika. Ny fahatsiarovana ny fijaliana anaty nanombo an’Andriamanitra mihoatra noho ny fahotana fotsiny no iaingan’ny fibebahana.

Jodasy Iskariota, taorian’ny namadihany ny Tompo, dia niloa-bava hoe : Nanota aho, satria, namadika ra marina. Fa hoy ireo : Ahoanay izany? fa asa anao. (Matio 27 :4). Ny famborahany izany teny izany dia noheveriny fa hanala ny fiampangana azy sy ny fitsaran’Adriamanitra azy rahatrizay. Ny vokatry ny asany no nameno tahotra tao am-pony fa tsy naneho nenina na kely akory aza izy tamin’ny namadihany ny zanak’Andriamanitra.
Mibebaka = miaiky tongotra aman-tànana ny fahotana, ny maha nofo-ota, ny heloka mampisaraka amin’Andriamanitra ary te-hiala tanteraka amin’izany rehetra izany.
Tadidio fa tsy ampy ny fiaikena fotsiny toy ny nataon’i Jodasy fa ny fanapahan-kevitra tsy hiverina amin’izany indrindra no tena zava-dehibe.


Hoy ny Tompo ao amin’ny Jaona 3:3 «  Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.  » Tsy maintsy mandalo fahateraham-baovao ny olona tsirairay avy vao afaka miteny hoe zanak’Andriamanitra. Ny fahateraham-baovao no manaisotra ny maha-nofo ota antsika ary ahafahantsika mivelona amin’ny fiainana tsy hain’izao tontolo izao. Io ilay voalaza tery ambony hoe “tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra”

Hoy Paoly ao amin’ny Galatiana 2:20 «  Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazofijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.  »

Tia antsika Andrimanitra satria Izy mihitsy no fitiavana. Te-hanavotra anao izy, nefa tsy an-tery no iantsoany anao fa am-pitiavana (fitiavana tsy mety levona). Fantatrao moa rehefa tia ny olona iray : mahafoy ny zavatra rehetra ho an’ny malalany, eny, hatramin’ny ainy. Koa maika fa Andriamanitra izay efa niantso anao hoe zanaka ary hampandova anao ny fanjakany rehetra rahatrizay. Tsy efa natolony ve ny tenany hovonoina noho ny fitiavana antsika tsy ho very. Efa nampanantena antsika Izy ny hanome izay rehetra irintsika («  Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany.  » Jaona 15:7). Moa misy porofom-pitiavana lehibe mihoatra izany ve ? Efa nasehony tamin’ny olona rehetra fa afaka mitsangana ny maty, dia izay maty ao amin’i Jesoa Kristy, ary ho velona any fiainana mandrakizay feno fifaliana sy voninahitra.


Izany fanazavàna fohifohy izany no tiako hozaraina amintsika eto. Raiso Jesoa Kristy fa efa te-honina ao amin’ny toerany ao am-ponao Izy. Iza no mbola asolonao Azy ka manery ny fonao ankehitriny ? Vohay izy fa efa miantso sy miandry ny fanapahan-kevitrao. Moa tsy tsapanao ve fa tsara indrindra izany miaina mandrakizay izany. Izao tontolo tsy hampanantena anao afatsy ny zavatra hita maso sy ny helo. Nefa rehefa hody vovoka ihany ianao ary tsy hahazaka na dia iray grama aza.

Ny Tompo irery ihany no efa nampanantena anao fa «  handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa.  » Jaona 14:2. «  Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy.  » Matio 24:30


Ry Malagasy ! Raiso hanjaka eo amin’ny fiainanao Jesoa Kristy.Valin'ny fanontaniana ho an'ny Kristiana...
2009/06/19,13:25
1°/  Avant la création de l’univers (terre et cieux, galaxies….), Le Christ et le Saint-Esprit avaient ils une existence avec Dieu, ont-ils participé à la création de l’univers ?Le Saint-Esprit, oui, car il est de la trinité, c'est-à-dire Dieu Lui-même.Le Christ, pas encore. Il n’était, avant, que de la parole auprès de Dieu, et la Parole était Dieu (Jean 1 :1-3). Certes, Christ était en Dieu mais Il n’était pas venu dans ce monde que lorsque Dieu a décidé, avec  compassion, de sauver le monde car les hommes deviennent corrompus et vivent dans les péchés.

2°/  Pourquoi il n'y aucun passage ou Jésus dit "je suis votre Dieu adorez moi", alors que c'est le dogme principal chez les chrétiens aujourd'hui ? (et ne dites pas qu'il avait peur des juifs).
On n’adore pas Jésus (en tant que humain). Seul Dieu qu’on adorera. Pour comprendre il faut toujours revenir à la trinité : Dieu est unique mais 3 personnes : Père, fils et Saint esprit. Le fils est venu dans ce monde pour faire une mission de sauver les hommes. Jésus est le chemin vers Dieu (Jean 14 :6). Mais on prie au nom de Jésus parce qu’il est en même temps corps de Dieu. Et c’est simple si on n’arrive pas à comprendre car on a besoin du Saint esprit pour nous expliquer tout ça. C’est pas en fonction de votre niveau d’étude, c’est spirituel, et il faut demander au Saint esprit de venir en nous pour guider à la raisonnement et à l’acceptation.

3°/  Pourquoi les autres nations (ceux qui sont venu avant le christ et dont les prophètes) ne croyaient pas à la trinité, seraient il envoyé en enfer pour cela?
Je pense que ceci dépend du contexte de l’histoire dans la Bible. Avant la naissance de Jésus, il y avait des alliances que Dieu a fait avec les hommes mais les hommes ont refusés ou piétinés. Dieu a donné une nouvelle alliance qu’il a fait une bonne fois pour toute (Jésus Christ) et Il a mieux expliqué sa volonté pour les hommes. Les hommes seront tous jugés de leurs faits. Dieu ne regarde pas ce que les hommes faits (offrandes, habillement, fausses témoignages…) Il regarde ce qui est dans leur cœur.

4°/  Si Jésus est Venu pour délivrer l'humanité du péché original commis par Adam, pourquoi ne l'a t il jamais dit ? Vu que la bible ne contient aucune parole du christ parlant du péché originel, on signale la que cette doctrine a été développée bien après au début du Ve  siècle par un prêtre nommé augustin.
Quand Adam a péché, qu’est ce que Dieu voulait qu’il fasse : repentir et revenir à Lui. Au contraire, qu’est ce que Adam a fait, il fuit et même lorsque Dieu lui a demandé, il a accusé sa femme de lui avoir donné la pomme. Que signifie tout ça ? Jésus n’est pas venu pour effacer les péchés de l’humanité. Il est venu pour vous, seul (individuel). Il n’a jamais « forcé » quelqu’un à le suivre. Il a demandé si nous voulons Lui suivre. Nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal ; mais Il nous montre le chemin, la vérité, l’amour et la vie. Que choisirez vous ? Il veut vous sauver.

5°/  Pourquoi Dieu le tout puissant devrait il faire descendre son prétendu fils pour pardonner aux gens leurs péchés, ne pouvait Il pas simplement pardonner ces péchés?
Ah ! Dieu a toujours pardonné les péchés (regardez l’histoire des enfants d’Israël). Il a mainte fois pardonné son peuple mais qu’est ce que le peuple a fait ? Vous connaissez très bien. Dieu est AMOUR, le grand AMOUR qui ne voulait pas tout le monde périsse. Il a encore donné son fils pour montrer au monde combien Dieu est grand et combien Il vous aime. Recevez le fils et vous saurez sauver et Il a promis pour vous la vie éternelle. N’est-ce pas beau de penser vivre éternellement.

6°/  Comment Dieu peut il être trois en 1 et un en trois (sans donner l'exemple de l'œuf ou celui de la pomme qui n'y correspondent pas) ?
Vous avez presque répondu. Si vous voulez comprendre qui est Dieu, regardez ce qu’il a fait : les fleurs (une miniscule graine noire qui se transforme en grandes plantes vertes et qui donne finalement à des fleurs colorés et parfumés). Qui peut inventer ça ? Pour comprendre Dieu, parle à Lui (prier) et apprendre à connecter avec Lui (croire). Pour pouvoir faire ça, demandez l’aide auprès de Jésus christ pour vous guider et le Saint Esprit pour vous protéger contre les idées diaboliques.

7°/  Si le christ est Dieu pourquoi le christ affirmait que c'est Dieu qui l'a envoyé ?
Pour Dieu, Christ est Lui-même mais pour Jésus Christ, il est fils missionnaire, il accomplit ce que son père lui demande de faire. Mais pour toujours éviter que les hommes pensent que ce n’est qu’un homme comme eux, Jésus peut dire qu’Il est Dieu. Et Il l’a prouvé grâce à ces actes (guérir les malades, faire des miracles, bénir les gens…)

8°/  Si le christ était d'accord sur ce qui lui arrivait et qu'il était Dieu pourquoi prierait il sur la croix "eli eli lama chabaktani": mon Dieu, mon Dieu pourquoi tu m’as abandonné ?
Dieu veux nous montrer l’image qu’Il a attend de nous : appeler son nom, demander son pardon et de nous délivrer du mal et nous prendre soin pendant toute notre vie. Avez-vous pensé à dire cette phrase où avez-vous déjà dit ? Et pourquoi vous ne le dites pas ? Et si jamais Dieu décide d’abandonner la terre, qu’est ce qu’il va se passer ?Ce qui était passé sont déjà écrit et connus à l’avance mais les hommes ne croiraient pas. Christ a dit ce phrase en tant que chair qui souffre ; après même, Il était mort. Dieu a vraiment abandonné ? Il a fait ressuscité Jésus. C’est la Gloire.

9°/  Quand Dieu, le créateur était sur la croix (gloire à lui de ce qu'il prétende), qui c'est qui s'occupait de la terre et des sept cieux, qui répondait aux prières de gens, qui.... ?
Ça revient toujours à la compréhension de sa personne. Quand le fils était sur la croix, le Père il vit.D’un autre côté, même si le Roi est mort, on prosterne toujours devant son corps. Mais la grande différence que le diable n’arrivera jamais de faire c’est la résurrection. Seuls Dieu et tous ceux qui croient en Lui pourraient ressuscités.

10°/ Pourquoi la libération des péchés n’a pas été faite au temps d'Adam?Même si Dieu a libéré les péchés depuis Adam, le péché vient du cœur des hommes. Ce n’est pas Dieu qui crée le mal. Dieu nous délivre du mal. C’est à nous de Lui demander de nous ôter les péchés et Lui donner Sa place dans notre cœur.

Voilà en résumé ce que je peux vous expliquer pour éclaircir : Dieu était là, Il a créé l’univers et les hommes pour gérer tous. Mais les hommes sont corrompus, ils ont péché et ont choisi le mal. Dieu n’a pas abandonné car Il a tant aimé le monde qu’il a créé. Dès fois, comme Père, Il frappe, Il donne des conseils ; et la plupart du temps Il bénît et donne la vie pleine de paix intérieure si nous sommes sages et nous l’adorons de tout notre cœur.
Avant, Dieu a envoyé des prophètes, des signes, des miracles… mais les hommes ne croyaient pas toujours. Il a décidé de descendre sur terre en tant homme pour montrer sa souveraineté, sa royauté, sa puissance et surtout son AMOUR aux hommes. Il n’est pas venu lui-même car tout la monde va dire que : « Ha ! Dieu est comme nous (mortel) » alors q’Il est éternel, le Roi des rois... Donc, Dieu a donné son fils unique (le seul et restera le seul) pour sauver ce monde : tous ceux qui croient en Lui et la vie éternelle. Certes, Jésus était mort (son corps) mais Il a été ressuscité et est monté au ciel auprès de son père pour préparer la vie qu’il va nous offrir. Après, Dieu a laissé le Saint Esprit (l’Eglise) pour nous veiller et surtout de nous protéger contre les tentations ou les attaques du diable.

Tsy misy famonjena afa-tsy ny fandraisana an’i Jesoa Kristy ao anatinao irery ihany.

 

Tompo รด ! vonjeo ny nosinay...
2009/05/19,11:05
FFPM 741  
Jehovah Tomp ô !

Tahio sy hatsarao Ny taninay,

Tahio ny namanay Ho tia ny teninao

Dia mba hazavao Ny nosinay

 Ovay ny fombanay

Ho foin’ny taninay Ny sampiny;

Omeo fo marina Izao rehetra izao

Ka dia mba iantrao ny nosinay  

Jehovah tompo ô!

Tahio ny olonao Ny zanakay;

Tahio ho zanakao, Tahio ho marina

Ka dia ho taninao Ny nosinay  

Izay mpitondra anay

Tahio ho tia Anao Jehovah ô !

Omeo sai-marina Hanao ny sitrakao,

Ka ampanompoy Anao Ny nosinay 
mitaraina ny tany...
2009/05/09,13:37

« Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany » Gen 1 :1

« Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin’ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry; fa mbola tsy mbola nampilatsaka ranon’orana tambon’ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany; nefa nisy zavona niakatra avy tamin’ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovon-tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofon’aina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy » Gen 2 :5-7  

 

Mifamatotra amin’ny tany ny fiainan’ny zanak’olombelona ary tsarovy ny nataon’ny Adama : rehefa tsy nankato ka nandika ny didin’Andriamanitra izy dia nozon’Andriamanitra ny tany (« Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao hianao, ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe : Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao »  Gen 3 : 17). Izany hoe tadidio fa rehefa manota ianao dia ny tany izay onenano mihitsy no voaozona.

Araka ny II Tantara 7 : 14 “Raha ny oloko, izay nantsoina tamin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino azy any an-danitra Aho ary hamela ny helony sy hanasitrana ny taniny”. Diniho, mbola hamafisin’Andriamanitra fa, raha tsy mibebaka ny olona ka hiala amin’ny fomba ratsiny sy mitodika amin’Andriamanitra irery ihany, tsy ho sitrana ny taniny ary mbola ho betsaka foana ny fahoriany.

   Marina tokoa izany. Mampalahelo ny fiovan’ny toe-tsain’ny olombelona rehefa entin’ny fandrosoana, ka mihevitra fa amin’izao vanim-potoanan’ny fanatontoloana izao ve dia mbola hiverina hiasa tany. Iza anefa no afaka hilaza fa ny akanjo, na fiara, na haingo, na solosaina, na finday, na ny zavatra materialy no mahavelona ? Ary iza no tsy mahalala fa efa maro ny olona ankehitriny no mandao ny tontolo ambanivohitra izay mba faritra kely dia kely sisa mba mikarakara ireny tany ireny. Tsy misy ary tsy hisy afa-tsy ny TANY ary ny vokatry ny TANY irery ihany no manome aina. Satria avy aminy irery no ahazoana sakafo iveloman’ny olombelona rehetra sy tontolo iainana manodidina azy. Manampy azy koa etsy andanin’izany ny rano. 

  Iza ary firy amintsika anefa no manasoa sy manamainty molaly ny tany ? Firy amin’ny Malagasy no manajary ny tontolo misy azy : tsy manimba, tsy mandoro, tsy manao maloto sy tsy manimbazimba ny tany onenany. Maro no fanentanana ny hikajiana ny tontolo iainana, ny hitandrovana ny zava-boary izay harena sy tombom-pahasoavana nomen’Andriamanitra ny Malagasy. Rano raraka an-damosin-gisa anefa ireny ary vao maika aza mampitombo ny faritra simba sy potika noho ny hetraketraky ny olombelona.   Napetrak’Andriamanitra eto Madagasikara isika ary nomeny zava-tsoa maro tsy ananan’izao tontolo izao. Ny vahiny aza mitolagaga mahita ny hakanton’ity tanintsika ity ka maro ireo maniry te hanao zavatra eto.   


Koa amiko, tsy hitako izay mahamaika antsika amin’izay fandrosoan’ny teknoljia any, raha tsy ampiasaintsika ireny hanamafisana ny fiarovantsika ny soa toavin’ity tanintsika ity. Ary ho an’ireo olona tsy manana fahafahana ampiasa izany, eny ho antsika rehetra mihitsy, rehefa mbola tsy miezaka isika hikolokolo ny tany onenantsika dia mbola hahantra eto foana isika.

Efa natolotr’Andriamanitra ho anjarantsika ny fikojakojana ny natiora sy ny tonotolo iainana manodidina antsika. Ny fahavitantsika izany no ahafahantsika ihany koa mizara amin’ny firenena maro ny vokatry ny tanintsika sy hakantony.  Mifonà ho an’ity tanintsika ity ary ndao hamboly sy hiaro faran’izay mafy ny tontolo iainantsika.      

Herinomenjanahary F.
vavaka ho an'ny tanindrazana...
2009/05/04,07:00
« Raha ny oloko, izay nantsoina tamin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino azy any an-danitra Aho ary hamela ny helony sy hanasitrana ny taniny » 2 Tantara 7 :14    

Tompo ô ! Mivavaka aminao aho misolo-tena ny Malagasy rehetra mpiray tanindrazana amiko. Mifona sy mangata-pamelana amin’ireo fahotanay izay mahatezitra mafy anao ka hanehoanao izao zava-miseho eto amin’ny firenenay izao. Fantatray Tompo fa tsy mendrika tokoa izahay : mbola tia tena, mialona ny namanay, manambaka ny madinika, mirehareha amin’ny izao fiainana izao, feno fankahalana ny fonay sns.  Mangataka izahay Jesosy mba diovy amin’ny rànao, vonjeo Tompo ny Malagasy rehetra, sitrano ny taninay, mibebaka eto anatrehanao izahay noho ny tsy fahatanterahanay sy ny ditranay. Maloto loatra ny aty anatinay, nefa tsy hovitanay ny hanova ny fon’olona tsirairay avy. Koa vangio Tompo ny olona rehetra satria Ianao irery ihany no afaka hanadio anay. Tsy misy olona mahajoro irery eo anatrehan’ny fiainan’izao tontolo izao, tsy misy olona ahavita ny tenany. Koa midina Jesosy ô, miandry Anao izahay ary vonona hanaiky izay zavatra rehetra tianao atao aminay. Na dia mahatsiaro fangirifiriana aza anefa izahay dia aoka ny sitraponao irery ihany no ho tanteraka fa tsy ny anay velively. Ahitsio izahay tsy hampitamby Anao ka raha tsy omenao izay tadiavinay izahay tsy ahalala hitodika aminao. Tanteraho eo amin’ny fiainanay izay hevitra tianao hitondrana anay.  

 

Ny fototry ny olana mitranga eto amin’ny firenenay dia tsy politika, tsy toe-karena, tsy fandrosoana fa ny vola, ny lolom-po sy ny fifandrafiana. Tompo ô, mitalaho aminao aho mba avereno ao am-pon’ny Malagasy ny fitiavana, ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny tanindrazana. Fantatray fa izany no tena banga aty anatinay ka tsy ahafahanay manao soa amin’ny manodidina anay. Tompo ô, hahinjiro ny tànanao hanala ny asan’ny satàna eto amin’ity firenena izay nametrahanao anay ity ary tantano izay hiverina ao aminao ka hanasoa ny taninay sy ny mpiara-belona aminay. Misaotra anao aho Jesosy raha nomenao fotoana ahafahako nanandratra izay tonom-bavaka izany ary mahatoky aho fa hamaly vavaka anay Ianao. Amena.  

 

Herinomenjanahary F.
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype