antso hivavaka

misy antso...
2009/04/25,05:38

Sal 50: 15 "Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy ianao"

Jer 33: 3 "Antsoy Aho, dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao"

Rom 10: 13 "Fa izay rehetra miantso ny Anaran'ny Tompo no hovonjena"  

 

Iza no antsoinao?

Fampanantenana nomen’Andriamanitra izao tontolo ireo teny ireo ary mino aho fa fantantsika koa fa tsy ireo ihany akory ny fampanantenana efa natolotr’Andriamanitra ho antsika. Mbola mamerina izany indray ny Tompo ary miantso antsika Malagasy handray Azy ao am-po satria tsy misy afaka ny hamonjy ny tenany samy irery na dia iray aza rehefa tojo fahoriana. Raha izany ihany dia hirehareha ny olona fa mahavita ny tenany ary heveriny fa tsy misy tokony ilàny an’Andriamanitra. Tandremo ny fahadisoan-kevitra ary diniho tsara ny làla-marina. Ny anjely no tsy mila mpamonjy, ny devoly no tsy azo vonjena fa isika olombelona tsirairay dia mila izany mpamonjy izany. Satria efa teraka tamin’ny ota sady mpanota isika dia tsy ahazo famonjena raha tsy manaisotra ny fahotantsika Andriamanitra. Izany anefa tsy ho tanteraka raha tsy lavintsika ny tenantsika ka manolotra manontolo ho an’ny Tompo ary Izy hanjaka ao am-pontsika sy hanapaka ny fiainantsika manontolo.

Tsy efa renao ve ny zava-misy any amin’ny firenena hafa misy sakana maro sy enjehina noho ny amin’ny fitoriana ny filazantsaran’i Kristy izay mitovy tamin’ny andron-dRanavalona I teto amintsika. Efa nosaininao ve ny ady hatrehan’ireo kristiana te hahita izany fiainana atolotry ny Tompo azy izany. Ny fijalian’izy ireo isan’andro vaky te hahita ny mazava sy ny fitiavana ary te-hiaina an-kahalalahana eo ambany fahasoavan’ny Tompo. Koa nahoana isika mbola manana tombony lehibe amin’ny ahazoantsika manome voninahitra sy midera azy isan’andro no tsy mba manao izany ary indraindray aza manadino ny misaotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra atolony antsika.

Aoka tsy ataontsika mandalo eo ambany masontsika fotsiny izao teny izao, henoy fa feo miantso anao ao amin’ny mangina ao hanatona ny Tompo. Mino aho fa tsy vao voalohany no nisy niantso ianao ary mino koa aho fa raha misy miantso ianao eny an-dalàna rehetra eny, mitodika ihany satria misy mahafantatra anao ka te ho jerenao izy. Koa aza modian-tsy jerena fa mahafantatra anao Jesoa Kristy. Te-hihaona aminao izy (Lioka 19:5), te-handroso ao am-ponao izy (Apokalypsy 20:3), te-hanome fiainana ho anao izy (Jaona 3:16).

Tsy marina velively ny filazana fa sarotra ny manara-dia sy miaraka amin’ny Tompo satria be loatra ny fepetra takiana. Diniho tsara fa ny Tompo efa nanome safidy malalaka ho antsika tsirairay avy fa ny sarotra tena sarotra ho antsika dia ny mandà ny tenantsika, manala ny fanahiantsika, ny tsy fahatokiantsika an’Andriamanitra fa misalasala sy miriorio mandrakariva. (Lio 9:57-62)

Hamonjy anao anie Andriamanitra. Minoa Azy ary valio ny antsony sao dia izao no ora farany ka ho very ny fanahinao. Tsy misy olona na dia iray aza afaka ahalala mialoha ny andro ahafatesany ka sarobidy ny fotoana. Sady tsy tsara tokoa ve raha ety an-tany dia efa misantatra izay fiainana mamy atolotry ny Tompo izany. Mandehana amin’ny fifaliana ka zarao amin’ny malahelo sy very fanantenana izao teny izao. “Ny fandresena enti-mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika Herinomenjanahary F.
Révéil à Ouganda
2009/04/23,13:17
Ouganda:
Ce que Dieu fait...

Il y a seulement 15 ans, l'Ouganda était, selon le reste du monde, une cause perdue. Le successeur d'Idi Amin Dada avait continué dans la violence et l'oppression. L'inflation était passée de 380% à près de 1000%. Le tourisme devenait inexistant, et les ambassades quittaient le pays les unes après les autres. Les experts de l'OMS prédisaient un effondrement total du pays, avec la mort d'un tiers de sa population. Dans cette situation chaotique, un homme se leva et proclama: "Qui allons-nous croire? Les experts de l'OMS, ou la Parole de Dieu? Dieu a un plan pour notre nation". Peu nombreux furent ceux qui écoutèrent cette voix, mais ceux qui l'avaient entendue restèrent dans la prière. Le résultat fut un changement qui transforma la nation. Quand l'Evangile arriva en Ouganda en 1877, il se produisit à la fois une percée radicale, et un conflit spirituel. Les 36 premiers martyrs ougandais moururent de la main du roi Mwanga, en 1886, mais ces martyrs furent les racines du réveil en Afrique de l'Est, qui démarra dans les années 1920 au Rwanda et Ouganda. En 1977, le général musulman Idi Amin prit le pouvoir et lança une violence persécution contre tous ses opposants. Il déclara l'Ouganda état islamique, malgré le fait que seul 3% de la population était musulmane. Idi Ami invita Kadafi, et le roi Faiçal, d'Arabie Saoudite à la cérémonie de 4 jours. Les chrétiens réagirent, certains en prenant la fuite, d'autres par la prière. Ils formèrent des églises dans la jungle, et tinrent des réunions de prière 24h sur 24. Toutes les différences entre dénominations disparurent. "Ce que les gens croyaient n'avait pas d'importance, aussi longtemps qu'ils étaient capables de prier", se souvient John Mulinde, un prédicateur ougandais. Après le départ d'Idi Amin en 1979, les chrétiens crurent au retour de la paix, et le mouvement de prière perdit en puissance. L'indifférence, la complaisance étaient de retour. Après avoir reconnu cette erreur, les chrétiens relancèrent un mouvement national de jeûne et de prière, pour vaincre les puissances des ténèbres et les calamités qu'elles amenaient. Ce qui suit sont quelques exemples de ce que provoqua ce mouvement national de prière. Nouvelle alliance avec le Dieu vivant Le président Museveni abrogea l'alliance islamique d'Idi Amin, et remit lors d'une conférence un drapeau de la nation à un groupe d'intercesseurs, symbole prophétique qui brisa la malédiction de la nation, en la vouant au Dieu de la Bible. Lutte contre la corruption Mulinde lança un défi au président pour endiguer la marée de corruption dans le pays. "Nous avons notre police, notre administration, mais nous ne pouvons pas changer le coeur des gens. C'est le travail de l'Eglise", répondit le président. En partenariat avec les chrétiens, des campagnes de moralité et d'intégrité démarrèrent. Un Ministre d'Etat né-de-nouveau fut même appointé pour les questions d'éthique. SIDA: Moralité et préservatifs Le gouvernement et les églises convinrent d'une double stratégie - usage de préservatifs et cours de morale en vue d'un retour aux valeurs bibliques. L'Ouganda devint la première nation dans laquelle le taux de SIDA commença à diminuer. L'OMS, devant ce mystère, fit une enquête sur "le phénomène ougandais". Maîtrise de l'inflation L'inflation passa de 380% à 6 à 8%. La Banque Mondiale cita l'Ouganda comme exemple de relèvement économique en Afrique. Nouvelle unité parmi les chrétiens Dieu conduit les chrétiens de toutes dénominations dans une nouvelle unité - l'Alliance Chrétienne Ougandaise. L'ACO est un réseau de ministère dont le but est de "faire des disciples dans toute la nation, et servir les autres nations". (Source: Joel News, John Mulinde, World Trumpet Mission, e-mail:
trumpet@starcom.co.ug) Note: La vidéo "Ce que Dieu fait en Ouganda" sera disponible en Mai 2001.
Contact: Uhaldemann@t-online.de
 http://www.croixsens.net

 

Valim-bavaka…
2009/04/22,14:09
Izao fotoana izao dia fotoana tian’Andriamanitra hanehoana amintsika Malagasy rehetra ny voninahiny sy ny fahefany satria efa vavaka nataontsika mianakavy izao dia ny mba hitodihan’ny Malagasy rehetra sy hiverenantsika amin’Andriamanitra. Noho izany ry Kristianina havana dia aoka tsy hatahotra na hanahiahy na dia kely akory aza isika satria efa fandaharan’Andriamanitra, ary azo lazaina mihitsy aza fa valim-bavaka izao. Raha jerena tokoa mantsy ny Baiboly sy ny tantaran’ny zanak’Israely talohan’ny nitondran’Andriamanitra azy ireo hiala tao amin’ny tany Egypta dia mampiseho amintsika ny zavatra mitovitovy amin’izao toe-draharaha misy eto Madagasikara izao. Voasoaratra fa Andriamanitra mihitsy no nanamafy ny fon’i Farao mba hampijaly ny zanak’israely. Satria, raha toa ka tsy nahatsiaro fangirifirina teo ambany fanandevozan’ny Egyptiana izy ireo dia tsy hahalala velively ny hiantso sy hitodika amin’Andriamanitra, na koa raha mbola zakany ihany ny fampijaliana natao azy dia hihevitra izy fa ny tenany ihany dia mety hahavotra azy. Ny tantara rehetra amin’ny bokin’ny Eksodosy, nandritry ny nitondran’i Mosesy ny zanak’Israely dia manamarina izany toe-pon’ny olona izany ; satria rehefa hitan’izy ireo fa afaka teo ambany vahohon’ny Egyptiana izy ireo dia nanadino indray ny fitiavan’Andriamanitra ary nanao izay mifanohitra amin’ny lalàna nomena azy. Tonga hatramin’ny famoronana andriamanin-kafa sy ny fanompoan-tsampy. Rehefa tezitra tamin’izy ireo indray Andriamanitra ka nanisy loza ho azy ireo sy nandefa fahavalo teny an-dalàna dia mbola zavatra mampalahelo koa no nataony satria vitan’izy ireo ny nilaza fa naleony ihany tany amin’ny tany nahandevozana toy izay hiharitra ny fahoriana teny amin’ny tany efitra. Mamindra fo anefa Andriamanitra ary mitazona mandrakizay ny fanekena efa nataony dia ny hitondrany ny zanak’Israely, vahoaka nofidiany, ho an’ny tany tondra-dronono sy tantely izay efa nampanantenainy.  Koa mampieritreritra anao aho amin’izao fotoana izao. Ny zava-misy eto amin’ity firenena malalantsika ity dia tsy fitsapana fotsiny ho antsika kristiana akory fa fifohazam-panahy lehibe kosa hibanjinantsika an’i Jesoa Kristy irery. Valim-bavaka tokoa izao satria ren’Andriamanitra ny antsontsika izay mitalaho mafy ny mba hibebahan’ny vahoaka Malagasy. Raha tsy misy izao zavatra miseho izao dia mbola hirehareha foana ny olona, hampanjaka ny ambo-pony, tsy hitsinjo sy tsy hihevitra ny hafa sns.Diniho fa tsy maintsy mandalo sedra sy afo mahamay avokoa ny zavatra rehetra vao mahita fahatsarana : isan’izany ny tantaran’i Joba, torak’izany ny fanefena volamena izay tsy maintsy amin’ny alalan’ny afo, eo koa ny fanaovana mofomamy izay mbola miditra lafaoro vao mahazo ilay endrika sy tsiro tadiavina aminy. Koa meteza ny fontsika ho tefena ary aza mitaraina kely akory fa angataho amin’Andriamanitra ny fahatokiana feno fa Izy manana hevitra tsara sy mahasoa antsika. Isaory Izy afaka nanome izao toe-javatra izao hampiorina mafy antsika ao aminy. Koa na inona hiseho na inona hitranga ho an’ny ampitso dia isika efa manantena fa Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny («Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny» II Tantara 7 :14). Mahareza ary ataovy ho hitan’izao tontolo izao fa manana Andriamanitra tia antsika ary tiantsika isika Malagasy. Tsarovy ho antsika kristiana fa izao tontolo izao tsy mba manana Baiboly ho jereny ary na manana ihany aza tsy mba mamaky sy miaina izany ka tsy mahita ny fahatsaran’Andriamanitra sy ny fahasoavana izay atobany isan’andro isan’andro. Koa noho izany, tandremo ny fihetsika sy ny fihevitra ary ny atao ; fa isika izao no Baiboly vakian’ny olona sy fahazavan’i Kritsy ety amin’izao tontolo izao. Ialao ny fampielezana ny vaovao tsy marina mety hiteraka korontana na mety hampifamaly na handranitra ady. Diniho tsara sy am-pieritreretana tony aloha ny teny avoaka : rehefa tsy fantatrao ny fahamarinany sy tsy anananao ny porofo azo antoka dia aleo tsy miteny. Tsy hahita tombontsoa amin’ny fampielezana izany isika; indrindra koa ka zavatra ratsy no tiantsika tenenina. Fahendrena ny mitondra izay hevitra ratsy lazain’ny hafa eo anatrehan’Andriamanitra. Mifonà ho azy ary ambarao aminy koa fa tsy mety ny manao vavolombelona mandainga na manaparitaka resaka izay tsy hiteraka voka-tsoa velively. Ndeha koa ho tononontsika aminy ny fiadan’ny Tompo ary ampatsahivintsika azy ireo fa ny fitrotroana am-bavaka ny tanindrazantsika aza no tena tokony atao sy ny milaza ny filazantsaran’i Kristy. Fa maninona tokoa hoe no rehefa vaovao ratsy sy tsy misy dikany dia malaky isika ny hanambara azy fa rehefa hizara ny vaovao mahafaly entin’ny Tompo ho antsika dia misalasala tanteraka sy toa tsy vonona velively isika? Efa im-betsaka isika no naheno feo miantso antsika Malagasy mba hifoha, efa impiry isika no naheno toriteny manentana antsika mba hampandroso an’i Jesoa Kristy ka handray azy aty anatintsika. Mbola hiandry rahoviana ihany ianao no ho vonona ?(sanatria hiandry hahita loza isan’andro vaky ve?). Ho amintsika anie ny fiadanan’ny Tompo. 

Herinomenjanahary, F.

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype