antso hivavaka

« Ianao ve mampianatra ny zanakao handainga? | Main | Ianao ve manoro fahalalam-pomba ny zanakao? »

Tano ny finoana ho entina mandresy
2020/05/12,09:02

Eksodosy 17

8 Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin’ ny Isiraely tao Refidima. 9 Dia hoy Mosesy tamin’ i Josoa: Mifidiana lehilahy ho antsika, dia mandehana ka miadia amin’ ny Amalekita; rahampitso dia hijoro eo an-tampon’ ny havoana aho ka hitana ny tehin’ Andriamanitra etỳ an-tanako. 10 Ary Josoa dia nanao araka izay efa nolazain’ i Mosesy taminy, ka niady tamin’ ny Amalekita izy; ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho ao an-tampon’ ny havoana. 11 Ary raha nasandratr’ i Mosesy ny tànany, dia nahery ny Isiraely; fa raha nampidininy ny tànany, dia nahery kosa ny Amalekita. 12 Fa efa vizana ny tànan’ i Mosesy; ka dia naka vato izy roa lahy, ka nataony teo ambanin’ i Mosesy hipetrahany; ary Arona sy Hora dia nanohana ny tànany, ka ny iray tamin’ ny anila, ary ny iray kosa tamin’ ny anila; dia naharitra tsy nidina intsony ny tànany mandra-pahafatin’ ny masoandro. 13 Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin’ ny lelan-tsabatra.

 

JESOA KRISTY : VATO FEHIZORO

 Efe 2:20b ... ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra;

 1Pet 2:7 Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’ izay tsy mino kosa "Ny vato izay nolavin’ ny mpanao trano no efa tonga fehizoro"

 

TANO NY FINOANA

 Efe 6:16 ary ho fanampin’ izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga, izay hahazoanareo hamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra izay alefan’ ilay ratsy.

I Tim 1:18-19a 18 Izao didy izao no omeko anao, ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba ho entinao miady ny ady tsara ireo. 19 amin’ ny itananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara.

Ny finoana no enti-mandresy izao tontolo izao

1Jao 5:4 Fa  izay  rehetra  naterak’Andriamanitra  dia  maharesy  izao  tontolo  izao ; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika.

Raha vao milatsaka ny finoana dia resy ka mila tohanana @ vavaka sy ny tenin’Andriamanitra.

Ary raha vao mitsangana sy mijoro @ finoana dia maharesy.

 

TOHANANA @ VAVAKA

Jak 5:16 Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo. Ny fiàsan’ ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.

Lio 18:1 Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka

Tsy ampy ny hoe mino an’Andriamanitra fotsiny nefa tsy mivavaka. Ny vavaka no mampifandray antsika amin’Andriamanitra : hitenenantsika aminy ary hihainontsika Azy

 

TOHANANA @ TENIN’ANDRIAMANITRA

Oha 30:5 Ny tenin’Andriamanitra dia voadio avokoa; Ampinga ho an’izay mialoka aminy Izy

Jao 8:47a Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra

Efe 6:17 Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy

Heb 4:12 Fa velona sy mahery ny tenin’ Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela

Asa 4:31 Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’ Andriamanitra tamin’ ny fahasahiana

1Tes 2:13 Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an’Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin’Andriamanitra izay notorinay hianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin’olona, fa araka izay marina, dia ny tenin’Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo izay mino koa.

1Tim 4:5 satria hamasinin’ ny tenin’Andriamanitra sy ny fivavahana izany.

1Pet 1:23 fa efa teraka indray hianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lò, fa tamin’ny tsy mety ho lò, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra.

Hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype