antso hivavaka

Ny fitiavana araka ny soratra masina…
2009/07/22,07:09
Ny fitiavana araka ny soratra masina…

 Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra; fa Andriamanitra dia fitiavana.” I Jaona 4:8


Raha dinihina, io fehezan-teny io fotsiny dia efa manambara mazava tsara ny atao hoe fitiavana. Raha manam-pitiavana ianao dia manana an’Andriamanitra. Andriamanitra tenany mihitsy no fitiavana, ka raha mitoetra ao am-ponao Izy dia ao anatinao koa izany ny tena fitiavana. Raha tsy manana an’Andriamanitra moa ianao dia mbola tsy manam-pitiavana araka izany.

 Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy.” I Jaona 4:16Marihina tsara aloha izany fa tsy fihetseham-po velively araka ny iheverantsika azy akory ny atao hoe fitiavana. Matetika tokoa mantsy isika dia mihevitra fa atao hoe fitiavana ny fihetseham-po amin’ny olona iray ohatra. Tsy diso avy hatrany akory izany fa raha ny marina dia tsy mazava sy tsy ampy. Mety misy ny faniriana sy ny fihetseham-po tokoa fa tsy feno ireo ilazana fa tianao tanteraka ilay olona na koa manam-pitiavana azy ianao. Ny mitranga aza dia filàna no mameno ny fontsika, filàna ho an’ny tenantsika.

 Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana ny fiainana mandrakizay” Jaona 3:16

 Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.” Jaona 15:13Ny fitiavana izany dia miteraka asa na fanoloran-tena no marimarina kokoa. Tsy manao ny tenany ho ambony fa manome na dia ny ainy aza hahasoa ny hafa. Raha tia olona izany ianao, moa efa mba nieritreritra izay hahasoa azy ve? Sao dia sanatria miandry zavatra avy any aminy indray. Tandremo fa tsy fitiavana izany. Io ilay fitenintsika hoe “tia tena” amin’ny heviny ratsy. Ny fitiavana ny hafa dia fanekena ataonao hanasoavanao azy, ary ahatsapany fa misy zavatra tsara atolotrao azy avy any am-ponao any. Tsy an-tery koa anefa fa safidinao hizaranao ny fiainana irinao hiarahana aminy ohatra. Raha tsy tia azy akory, tahaka ny itiavanao an’Andriamanitra, ianao dia aza mamita-tena na mamitaka ny hafa fa tsy hahita fahasambarana ao anatin’izany na oviana na oviana ianareo.

 Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.” I Jaona 2:15-17

Andriamanitra raha nilaza fa tia antsika, tsy nijanona ho teny fotsiny izany fa naneho izany tamin’ny fahasoavana Izy, tamin’ny fitantanany mahagaga ny fiainantsika ary indrindra tamin’ny nanafahany antsika ho afaka amin’ny fahotana; ka nanolorany an’i Jesoa kristy zanany no faty ary nandatsaka ny rany hanadiovany antsika. Jereo fa izany no fitiavan’Andriamanitra tsy mamela antsika ho faty amin’ny ratsy fa mbola tiany hovonjena hatramin’ny farany isika ary homeny fiainana tsara indrindra izay efa nomaniny ho antsika.Endrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika! Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala Azy izy.” I Jaona 3:1

Ny fitiavana tsy mila tambiny ary tsy manisy ratsy ny tiany.Raha manam-bady ianao, nahoana moa no manaratsy na mameno fankahalana am-po amin’ny vadinao? Izy aza tenanao ihany. Raha milaza ho tia an’Andriamanitra ianao (na manana an’Andriamanitra) nefa ianao mankahala ny Ray aman-dreninao na ny rahalahinao, moa azo lazaina ho manam-pitiavana ve ianao?Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany: tsy maintsy mifankatia isika.” I Jaona 3:10-11

Ny fitiavana koa anefa tsy fanompoana:Tadidinao ny tantaran’ilay zanaka adala. Nalahelo tokoa ny zokiny satria teo anatrehan-drainy foana nanao izay rehetra nandidian’ny rainy azy nefa tsy mba nahazo na dia ondry iray aza hifaliany niaraka tamin’ny namany. Nataony ho fanompoana ny nanekeny hitoetra teo amin’ny rainy ary niandry sitraka sy valiny izy tamin’izany, izay no heveriny ho fitiavana mihoatra ny fitiavan’ny rainy nahita ilay zandriny.

 Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona; ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Izy (Jesoa Kristy) no nanolotra ny ainy hamonjy antsika; ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, ary mahita ny fahantran'ny rahalahiny ka mihirim-belona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina.” I Jaona 3:15-18

Moa tsy fanirian’Andriamanitra tokoa ve ny hoe mifankatia avokoa ny olona rehetra eto ambonin’ny tany.

Ary efa nataony didy mihitsy aza moa izany satria raha araka ny filazantsara dia tsy misy didy hafa intsony afatsy ny hoe : “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.” Jaona 13:34-35. Ny olona mifankatia ihany no afaka miteny hoe mpianatry ny Tompo.

Tany amin’ny testamenta taloha, fony mbola lalàn’i Mosesy, dia ny didy folo no nasain’Andriamanitra notandreman’ny olona. Saingy niova izany taorian’ny fahatongavan’i Jesoa Kristy ary nofeheziny tamin’ny hoe : "Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra" ( Deo.6.5); ary "Tiava ny namanao tahaka ny tenanao"( Lev.19.18). Lioka 10:27I KORINTIANA 13


 
13.1 Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho.

13.2 Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana dia tsinontsinona aho.

13.3 Ary na dia omeko hohanin'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany.

13.4 Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy; ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo,

13.5 tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo,

13.6 tsy mifaly amin'ny tsi-fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa,

13.7 mandefitra (*) ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra.

13.8 Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay; fa raha ny faminaniana, dia ho levona; na ny fiteny tsy fantatra, dia hitsahatra; na ny fahalalana, dia ho foana.

13.9 Fa sombintsombiny ny fahalalantsika, ary sombintsombiny ny faminaniantsika;

13.10 fa rehefa tonga ny tanteraka, dia tsy hisy sombintsombiny intsony.

13.11 Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza, nihevitra toy ny zaza, nisaina toy ny zaza; fa nony efa lehibe aho, dia nariako ny fahazazana.

13.12 Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina; fa rahatrizay dia mifanatrika; ankehitriny sombintsombiny no fantatro; fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy.

13.13 Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo.

N’inona heverintsika atao arak’ireo zavatra voalaza rehetra ireo, rehefa tsy vokatry ny fitiavana (Andriamanitra) fa fireharehana na fitadiavana sitraka na tombontsoan’ny tena dia tsy misy dikany na dia kely akory aza.

 Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana.” I Korintiana 16:14 
Les choses sont créées pour être utilisées...
2009/07/18,06:18

Les choses sont créées pour être utilisées et les Hommes pour être aimés 


...Alors qu'un homme nettoyait sa nouvelle voiture, son fils de 4 ans ramassa un caillou et fit des graffitis sur le côté de sa voiture. Dans un accès de colère, sans même regarder ce que représentaient les graffitis, l'homme prit la main de son fils et la frappa plusieurs fois; sans se rendre compte qu'il frappait avec une clé à molette.

A l'hôpital, le garçon perdit tous ses doigts, à cause des multiples fractures dont ils étaient victimes. Quand le garçon vit son père tout triste, (à cause de sa blessure), il demanda "Papa, quand est-ce-que mes doigts vont repousser?

L’homme fût très secoué par la question et resta sans voix. Il repartît vers sa voiture et la cogna plusieurs fois. Dépité par ses propres actions, il s'assît devant la voiture. Alors il vît ce que son fils avait gribouillé sur sa voiture et lût: "JE T'AIME PAPA"

Le jour suivant, l'homme se suicida.

La colère et l'amour n'ont pas de limites. Choisis toujours le dernier pour avoir une belle et meilleure vie.

Mais le problème dans le monde d'aujourd'hui est que, les Hommes sont utilisés et les choses sont aimées.

Durant cette année gardons toujours ceci à l'esprit: les choses sont créées pour être utilisées et mais les Hommes sont créés pour être aimés.

Fais attention à tes pensées, elles deviennent souvent des paroles.

Fais attention à tes paroles, elles deviennent souvent des actions. 

Fais attention à tes actions, elles deviennent des habitudes.

Fais attention à tes habitudes, elles deviennent souvent ton caractère.

Fais attention à ton caractère, il détermine souvent ton destin.

Je suis heureux d'avoir reçu ce message. La volonté de Dieu ne t'amènera jamais là où sa grâce ne peut te protéger.

Garde la Foi et demeure dans l'action de grâce. Bon courage, Salutations.

Source : Ami(e)
Efa zanak'Andriamanitra ve ianao...?
2009/07/10,10:51

Efa zanak’Andriamanitra ve ianao ?
 

Ry Malagasy rahalahy sy anabavy ary Ray amandreny, aoka isika tsy ho diso hevitra ny amin’ny maha-kristiana na ny maha-zanak’Andriamanitra antsika. Tsy satria ny Dadabenao na ny razanao nilaza fa kristiana dia midika ho azy fa kristiana ary zanak’Andriamanitra koa ianao. Tsia, izao no lazain’ny soratra masina : « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. » Jaona 1 :12-13.


Tsy afaka hiteny velively isika hoe zanak’Andriamanitra raha tsy efa nandray an’i Jesoa Kristy ao anatintsika ; nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy antsika. Izany indrindra no hevitry ny teny hoe « mino ». Ara-bakiteny, amin’ny teny malagasy, ny mino dia midika hoe misotro (Mino rano : fiteny avy any atsimo) na koa hoe mihinana (na fampinomana). Mampiditra ao am-bava na ao anaty no hevitr’izany; ary izany indrindra no tian’Andriamanitra ambara amintsika ny amin’ny atao hoe finoana. Raha mino an’Andriamanitra ianao dia mandray Azy ary mampiditra Azy ihany koa ao am-ponao. Marihiko fa tsy hoe “mametraka eo ambony loha, na mametraka Azy an-toeran-kafa” fa ao am-pontsika.
Kristiana = Kristy ao anatinao   Ny tenantsika : kristiana       #        Ny tenantsika irery ihany (Jesoa Kristy any ivelany any)


Izao no voalaza ao amin’ny Apokalypsy 3:20 « Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandòndòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » Ny endriky ny sakafo tian’i Jesoa Kristy ambara dia ilay finoana izay tiany iarahana amintsika : mino an’Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny hiditra ao amintsika dia tsy hoe ny vatan-tenany hohitanao mandroso ao an-tranonao, fa ianao manaiky Azy honina ao am-ponao. Fa ny tsara ho marihina koa dia tsy fomban’Andriamanitra ny manao amboletra na manao an-terisetra hiditra ao amin’izany fonao izany, manome safidy malalaka ho an’ny tsirairay izy. Nefa kosa mampahafantatra ny lalàna tsara tokony izorany mba ahitanao ny tena fiainana.

Jaona 14:6 « Hoy Jesosy taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. »


Isika dia teraka tamin’ny ota, mpanota ary feno ota ao am-pontsika. Izany hoe ny tenantsika mihitsy no ota ary mila an’i Jesoa Kristy indrindra isika hanadio antsika ary hanafaka izany ota izany. Izany no antony nanolorany ny ainy hamonjy antsika ary nandatsahany ny ràny hanadiovana antsika raha mety isika. Jaona 3:16 « Fa izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana ny fiainana mandrakizay » Tadidio izany fa ho very ianao raha toa ka tsy mino Azy tsy mba hahita izany fiainana mandrakizay izany.


Rehefa nanontan’ny olona Petera, taorian’ny nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty ary niakarany velona tany an-danitra, hoe : “Inona no ataonay ?” dia izao no navaliny azy ireo : Mibebaha ianareo (Asa 2:38). Taoriana kely indray dia niteny izy hoe : Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo. (Asa 3:19). Ny fibebahana dia ny fanekenao fa meloka ianao, ota ianao, ka mahatsiaro marary any anatinao any, ary te hanala izany fanamelohana izay mangeja ao anatinao izany ianao. Isika isaky ny manota dia manombo indray an’i Jesoa kristy eo ambony hazo fijaliana nitondra ny otantsika rehetra; satria Izy no efa nanolo-tena ho faty hanadiovana izany helontsika izany. Maro ny mbola tsy mahalala na tsy mahatakatra ny hevitry ny tena atao hoe fibebahana. Ny ankamaroan’ny olona dia mihevitra fa rehefa miseho amin’ny endrika ety ivelany fa nisy fiovana teo amin’ny fiainana, na matetika ny ataony, dia ampy ilazana fa niova tanteraka tokoa ny tao anatiny tao. Tsy izany no tian’ny tenin’Andriamanitra ambara amintsika. Ny fahatsiarovana ny fijaliana anaty nanombo an’Andriamanitra mihoatra noho ny fahotana fotsiny no iaingan’ny fibebahana.

Jodasy Iskariota, taorian’ny namadihany ny Tompo, dia niloa-bava hoe : Nanota aho, satria, namadika ra marina. Fa hoy ireo : Ahoanay izany? fa asa anao. (Matio 27 :4). Ny famborahany izany teny izany dia noheveriny fa hanala ny fiampangana azy sy ny fitsaran’Adriamanitra azy rahatrizay. Ny vokatry ny asany no nameno tahotra tao am-pony fa tsy naneho nenina na kely akory aza izy tamin’ny namadihany ny zanak’Andriamanitra.
Mibebaka = miaiky tongotra aman-tànana ny fahotana, ny maha nofo-ota, ny heloka mampisaraka amin’Andriamanitra ary te-hiala tanteraka amin’izany rehetra izany.
Tadidio fa tsy ampy ny fiaikena fotsiny toy ny nataon’i Jodasy fa ny fanapahan-kevitra tsy hiverina amin’izany indrindra no tena zava-dehibe.


Hoy ny Tompo ao amin’ny Jaona 3:3 «  Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.  » Tsy maintsy mandalo fahateraham-baovao ny olona tsirairay avy vao afaka miteny hoe zanak’Andriamanitra. Ny fahateraham-baovao no manaisotra ny maha-nofo ota antsika ary ahafahantsika mivelona amin’ny fiainana tsy hain’izao tontolo izao. Io ilay voalaza tery ambony hoe “tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra”

Hoy Paoly ao amin’ny Galatiana 2:20 «  Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazofijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.  »

Tia antsika Andrimanitra satria Izy mihitsy no fitiavana. Te-hanavotra anao izy, nefa tsy an-tery no iantsoany anao fa am-pitiavana (fitiavana tsy mety levona). Fantatrao moa rehefa tia ny olona iray : mahafoy ny zavatra rehetra ho an’ny malalany, eny, hatramin’ny ainy. Koa maika fa Andriamanitra izay efa niantso anao hoe zanaka ary hampandova anao ny fanjakany rehetra rahatrizay. Tsy efa natolony ve ny tenany hovonoina noho ny fitiavana antsika tsy ho very. Efa nampanantena antsika Izy ny hanome izay rehetra irintsika («  Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany.  » Jaona 15:7). Moa misy porofom-pitiavana lehibe mihoatra izany ve ? Efa nasehony tamin’ny olona rehetra fa afaka mitsangana ny maty, dia izay maty ao amin’i Jesoa Kristy, ary ho velona any fiainana mandrakizay feno fifaliana sy voninahitra.


Izany fanazavàna fohifohy izany no tiako hozaraina amintsika eto. Raiso Jesoa Kristy fa efa te-honina ao amin’ny toerany ao am-ponao Izy. Iza no mbola asolonao Azy ka manery ny fonao ankehitriny ? Vohay izy fa efa miantso sy miandry ny fanapahan-kevitrao. Moa tsy tsapanao ve fa tsara indrindra izany miaina mandrakizay izany. Izao tontolo tsy hampanantena anao afatsy ny zavatra hita maso sy ny helo. Nefa rehefa hody vovoka ihany ianao ary tsy hahazaka na dia iray grama aza.

Ny Tompo irery ihany no efa nampanantena anao fa «  handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa.  » Jaona 14:2. «  Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy.  » Matio 24:30


Ry Malagasy ! Raiso hanjaka eo amin’ny fiainanao Jesoa Kristy.Valin'ny fanontaniana ho an'ny Kristiana...
2009/06/19,13:25
1°/  Avant la création de l’univers (terre et cieux, galaxies….), Le Christ et le Saint-Esprit avaient ils une existence avec Dieu, ont-ils participé à la création de l’univers ?Le Saint-Esprit, oui, car il est de la trinité, c'est-à-dire Dieu Lui-même.Le Christ, pas encore. Il n’était, avant, que de la parole auprès de Dieu, et la Parole était Dieu (Jean 1 :1-3). Certes, Christ était en Dieu mais Il n’était pas venu dans ce monde que lorsque Dieu a décidé, avec  compassion, de sauver le monde car les hommes deviennent corrompus et vivent dans les péchés.

2°/  Pourquoi il n'y aucun passage ou Jésus dit "je suis votre Dieu adorez moi", alors que c'est le dogme principal chez les chrétiens aujourd'hui ? (et ne dites pas qu'il avait peur des juifs).
On n’adore pas Jésus (en tant que humain). Seul Dieu qu’on adorera. Pour comprendre il faut toujours revenir à la trinité : Dieu est unique mais 3 personnes : Père, fils et Saint esprit. Le fils est venu dans ce monde pour faire une mission de sauver les hommes. Jésus est le chemin vers Dieu (Jean 14 :6). Mais on prie au nom de Jésus parce qu’il est en même temps corps de Dieu. Et c’est simple si on n’arrive pas à comprendre car on a besoin du Saint esprit pour nous expliquer tout ça. C’est pas en fonction de votre niveau d’étude, c’est spirituel, et il faut demander au Saint esprit de venir en nous pour guider à la raisonnement et à l’acceptation.

3°/  Pourquoi les autres nations (ceux qui sont venu avant le christ et dont les prophètes) ne croyaient pas à la trinité, seraient il envoyé en enfer pour cela?
Je pense que ceci dépend du contexte de l’histoire dans la Bible. Avant la naissance de Jésus, il y avait des alliances que Dieu a fait avec les hommes mais les hommes ont refusés ou piétinés. Dieu a donné une nouvelle alliance qu’il a fait une bonne fois pour toute (Jésus Christ) et Il a mieux expliqué sa volonté pour les hommes. Les hommes seront tous jugés de leurs faits. Dieu ne regarde pas ce que les hommes faits (offrandes, habillement, fausses témoignages…) Il regarde ce qui est dans leur cœur.

4°/  Si Jésus est Venu pour délivrer l'humanité du péché original commis par Adam, pourquoi ne l'a t il jamais dit ? Vu que la bible ne contient aucune parole du christ parlant du péché originel, on signale la que cette doctrine a été développée bien après au début du Ve  siècle par un prêtre nommé augustin.
Quand Adam a péché, qu’est ce que Dieu voulait qu’il fasse : repentir et revenir à Lui. Au contraire, qu’est ce que Adam a fait, il fuit et même lorsque Dieu lui a demandé, il a accusé sa femme de lui avoir donné la pomme. Que signifie tout ça ? Jésus n’est pas venu pour effacer les péchés de l’humanité. Il est venu pour vous, seul (individuel). Il n’a jamais « forcé » quelqu’un à le suivre. Il a demandé si nous voulons Lui suivre. Nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal ; mais Il nous montre le chemin, la vérité, l’amour et la vie. Que choisirez vous ? Il veut vous sauver.

5°/  Pourquoi Dieu le tout puissant devrait il faire descendre son prétendu fils pour pardonner aux gens leurs péchés, ne pouvait Il pas simplement pardonner ces péchés?
Ah ! Dieu a toujours pardonné les péchés (regardez l’histoire des enfants d’Israël). Il a mainte fois pardonné son peuple mais qu’est ce que le peuple a fait ? Vous connaissez très bien. Dieu est AMOUR, le grand AMOUR qui ne voulait pas tout le monde périsse. Il a encore donné son fils pour montrer au monde combien Dieu est grand et combien Il vous aime. Recevez le fils et vous saurez sauver et Il a promis pour vous la vie éternelle. N’est-ce pas beau de penser vivre éternellement.

6°/  Comment Dieu peut il être trois en 1 et un en trois (sans donner l'exemple de l'œuf ou celui de la pomme qui n'y correspondent pas) ?
Vous avez presque répondu. Si vous voulez comprendre qui est Dieu, regardez ce qu’il a fait : les fleurs (une miniscule graine noire qui se transforme en grandes plantes vertes et qui donne finalement à des fleurs colorés et parfumés). Qui peut inventer ça ? Pour comprendre Dieu, parle à Lui (prier) et apprendre à connecter avec Lui (croire). Pour pouvoir faire ça, demandez l’aide auprès de Jésus christ pour vous guider et le Saint Esprit pour vous protéger contre les idées diaboliques.

7°/  Si le christ est Dieu pourquoi le christ affirmait que c'est Dieu qui l'a envoyé ?
Pour Dieu, Christ est Lui-même mais pour Jésus Christ, il est fils missionnaire, il accomplit ce que son père lui demande de faire. Mais pour toujours éviter que les hommes pensent que ce n’est qu’un homme comme eux, Jésus peut dire qu’Il est Dieu. Et Il l’a prouvé grâce à ces actes (guérir les malades, faire des miracles, bénir les gens…)

8°/  Si le christ était d'accord sur ce qui lui arrivait et qu'il était Dieu pourquoi prierait il sur la croix "eli eli lama chabaktani": mon Dieu, mon Dieu pourquoi tu m’as abandonné ?
Dieu veux nous montrer l’image qu’Il a attend de nous : appeler son nom, demander son pardon et de nous délivrer du mal et nous prendre soin pendant toute notre vie. Avez-vous pensé à dire cette phrase où avez-vous déjà dit ? Et pourquoi vous ne le dites pas ? Et si jamais Dieu décide d’abandonner la terre, qu’est ce qu’il va se passer ?Ce qui était passé sont déjà écrit et connus à l’avance mais les hommes ne croiraient pas. Christ a dit ce phrase en tant que chair qui souffre ; après même, Il était mort. Dieu a vraiment abandonné ? Il a fait ressuscité Jésus. C’est la Gloire.

9°/  Quand Dieu, le créateur était sur la croix (gloire à lui de ce qu'il prétende), qui c'est qui s'occupait de la terre et des sept cieux, qui répondait aux prières de gens, qui.... ?
Ça revient toujours à la compréhension de sa personne. Quand le fils était sur la croix, le Père il vit.D’un autre côté, même si le Roi est mort, on prosterne toujours devant son corps. Mais la grande différence que le diable n’arrivera jamais de faire c’est la résurrection. Seuls Dieu et tous ceux qui croient en Lui pourraient ressuscités.

10°/ Pourquoi la libération des péchés n’a pas été faite au temps d'Adam?Même si Dieu a libéré les péchés depuis Adam, le péché vient du cœur des hommes. Ce n’est pas Dieu qui crée le mal. Dieu nous délivre du mal. C’est à nous de Lui demander de nous ôter les péchés et Lui donner Sa place dans notre cœur.

Voilà en résumé ce que je peux vous expliquer pour éclaircir : Dieu était là, Il a créé l’univers et les hommes pour gérer tous. Mais les hommes sont corrompus, ils ont péché et ont choisi le mal. Dieu n’a pas abandonné car Il a tant aimé le monde qu’il a créé. Dès fois, comme Père, Il frappe, Il donne des conseils ; et la plupart du temps Il bénît et donne la vie pleine de paix intérieure si nous sommes sages et nous l’adorons de tout notre cœur.
Avant, Dieu a envoyé des prophètes, des signes, des miracles… mais les hommes ne croyaient pas toujours. Il a décidé de descendre sur terre en tant homme pour montrer sa souveraineté, sa royauté, sa puissance et surtout son AMOUR aux hommes. Il n’est pas venu lui-même car tout la monde va dire que : « Ha ! Dieu est comme nous (mortel) » alors q’Il est éternel, le Roi des rois... Donc, Dieu a donné son fils unique (le seul et restera le seul) pour sauver ce monde : tous ceux qui croient en Lui et la vie éternelle. Certes, Jésus était mort (son corps) mais Il a été ressuscité et est monté au ciel auprès de son père pour préparer la vie qu’il va nous offrir. Après, Dieu a laissé le Saint Esprit (l’Eglise) pour nous veiller et surtout de nous protéger contre les tentations ou les attaques du diable.

Tsy misy famonjena afa-tsy ny fandraisana an’i Jesoa Kristy ao anatinao irery ihany.

 

Tompo ô ! vonjeo ny nosinay...
2009/05/19,11:05
FFPM 741  
Jehovah Tomp ô !

Tahio sy hatsarao Ny taninay,

Tahio ny namanay Ho tia ny teninao

Dia mba hazavao Ny nosinay

 Ovay ny fombanay

Ho foin’ny taninay Ny sampiny;

Omeo fo marina Izao rehetra izao

Ka dia mba iantrao ny nosinay  

Jehovah tompo ô!

Tahio ny olonao Ny zanakay;

Tahio ho zanakao, Tahio ho marina

Ka dia ho taninao Ny nosinay  

Izay mpitondra anay

Tahio ho tia Anao Jehovah ô !

Omeo sai-marina Hanao ny sitrakao,

Ka ampanompoy Anao Ny nosinay 
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype