antso hivavaka

Tompo ô ! vonjeo ny nosinay...
2009/05/19,11:05
FFPM 741  
Jehovah Tomp ô !

Tahio sy hatsarao Ny taninay,

Tahio ny namanay Ho tia ny teninao

Dia mba hazavao Ny nosinay

 Ovay ny fombanay

Ho foin’ny taninay Ny sampiny;

Omeo fo marina Izao rehetra izao

Ka dia mba iantrao ny nosinay  

Jehovah tompo ô!

Tahio ny olonao Ny zanakay;

Tahio ho zanakao, Tahio ho marina

Ka dia ho taninao Ny nosinay  

Izay mpitondra anay

Tahio ho tia Anao Jehovah ô !

Omeo sai-marina Hanao ny sitrakao,

Ka ampanompoy Anao Ny nosinay 
mitaraina ny tany...
2009/05/09,13:37

« Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany » Gen 1 :1

« Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin’ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry; fa mbola tsy mbola nampilatsaka ranon’orana tambon’ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany; nefa nisy zavona niakatra avy tamin’ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovon-tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofon’aina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy » Gen 2 :5-7  

 

Mifamatotra amin’ny tany ny fiainan’ny zanak’olombelona ary tsarovy ny nataon’ny Adama : rehefa tsy nankato ka nandika ny didin’Andriamanitra izy dia nozon’Andriamanitra ny tany (« Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao hianao, ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe : Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao »  Gen 3 : 17). Izany hoe tadidio fa rehefa manota ianao dia ny tany izay onenano mihitsy no voaozona.

Araka ny II Tantara 7 : 14 “Raha ny oloko, izay nantsoina tamin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino azy any an-danitra Aho ary hamela ny helony sy hanasitrana ny taniny”. Diniho, mbola hamafisin’Andriamanitra fa, raha tsy mibebaka ny olona ka hiala amin’ny fomba ratsiny sy mitodika amin’Andriamanitra irery ihany, tsy ho sitrana ny taniny ary mbola ho betsaka foana ny fahoriany.

   Marina tokoa izany. Mampalahelo ny fiovan’ny toe-tsain’ny olombelona rehefa entin’ny fandrosoana, ka mihevitra fa amin’izao vanim-potoanan’ny fanatontoloana izao ve dia mbola hiverina hiasa tany. Iza anefa no afaka hilaza fa ny akanjo, na fiara, na haingo, na solosaina, na finday, na ny zavatra materialy no mahavelona ? Ary iza no tsy mahalala fa efa maro ny olona ankehitriny no mandao ny tontolo ambanivohitra izay mba faritra kely dia kely sisa mba mikarakara ireny tany ireny. Tsy misy ary tsy hisy afa-tsy ny TANY ary ny vokatry ny TANY irery ihany no manome aina. Satria avy aminy irery no ahazoana sakafo iveloman’ny olombelona rehetra sy tontolo iainana manodidina azy. Manampy azy koa etsy andanin’izany ny rano. 

  Iza ary firy amintsika anefa no manasoa sy manamainty molaly ny tany ? Firy amin’ny Malagasy no manajary ny tontolo misy azy : tsy manimba, tsy mandoro, tsy manao maloto sy tsy manimbazimba ny tany onenany. Maro no fanentanana ny hikajiana ny tontolo iainana, ny hitandrovana ny zava-boary izay harena sy tombom-pahasoavana nomen’Andriamanitra ny Malagasy. Rano raraka an-damosin-gisa anefa ireny ary vao maika aza mampitombo ny faritra simba sy potika noho ny hetraketraky ny olombelona.   Napetrak’Andriamanitra eto Madagasikara isika ary nomeny zava-tsoa maro tsy ananan’izao tontolo izao. Ny vahiny aza mitolagaga mahita ny hakanton’ity tanintsika ity ka maro ireo maniry te hanao zavatra eto.   


Koa amiko, tsy hitako izay mahamaika antsika amin’izay fandrosoan’ny teknoljia any, raha tsy ampiasaintsika ireny hanamafisana ny fiarovantsika ny soa toavin’ity tanintsika ity. Ary ho an’ireo olona tsy manana fahafahana ampiasa izany, eny ho antsika rehetra mihitsy, rehefa mbola tsy miezaka isika hikolokolo ny tany onenantsika dia mbola hahantra eto foana isika.

Efa natolotr’Andriamanitra ho anjarantsika ny fikojakojana ny natiora sy ny tonotolo iainana manodidina antsika. Ny fahavitantsika izany no ahafahantsika ihany koa mizara amin’ny firenena maro ny vokatry ny tanintsika sy hakantony.  Mifonà ho an’ity tanintsika ity ary ndao hamboly sy hiaro faran’izay mafy ny tontolo iainantsika.      

Herinomenjanahary F.
vavaka ho an'ny tanindrazana...
2009/05/04,07:00
« Raha ny oloko, izay nantsoina tamin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino azy any an-danitra Aho ary hamela ny helony sy hanasitrana ny taniny » 2 Tantara 7 :14    

Tompo ô ! Mivavaka aminao aho misolo-tena ny Malagasy rehetra mpiray tanindrazana amiko. Mifona sy mangata-pamelana amin’ireo fahotanay izay mahatezitra mafy anao ka hanehoanao izao zava-miseho eto amin’ny firenenay izao. Fantatray Tompo fa tsy mendrika tokoa izahay : mbola tia tena, mialona ny namanay, manambaka ny madinika, mirehareha amin’ny izao fiainana izao, feno fankahalana ny fonay sns.  Mangataka izahay Jesosy mba diovy amin’ny rànao, vonjeo Tompo ny Malagasy rehetra, sitrano ny taninay, mibebaka eto anatrehanao izahay noho ny tsy fahatanterahanay sy ny ditranay. Maloto loatra ny aty anatinay, nefa tsy hovitanay ny hanova ny fon’olona tsirairay avy. Koa vangio Tompo ny olona rehetra satria Ianao irery ihany no afaka hanadio anay. Tsy misy olona mahajoro irery eo anatrehan’ny fiainan’izao tontolo izao, tsy misy olona ahavita ny tenany. Koa midina Jesosy ô, miandry Anao izahay ary vonona hanaiky izay zavatra rehetra tianao atao aminay. Na dia mahatsiaro fangirifiriana aza anefa izahay dia aoka ny sitraponao irery ihany no ho tanteraka fa tsy ny anay velively. Ahitsio izahay tsy hampitamby Anao ka raha tsy omenao izay tadiavinay izahay tsy ahalala hitodika aminao. Tanteraho eo amin’ny fiainanay izay hevitra tianao hitondrana anay.  

 

Ny fototry ny olana mitranga eto amin’ny firenenay dia tsy politika, tsy toe-karena, tsy fandrosoana fa ny vola, ny lolom-po sy ny fifandrafiana. Tompo ô, mitalaho aminao aho mba avereno ao am-pon’ny Malagasy ny fitiavana, ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny tanindrazana. Fantatray fa izany no tena banga aty anatinay ka tsy ahafahanay manao soa amin’ny manodidina anay. Tompo ô, hahinjiro ny tànanao hanala ny asan’ny satàna eto amin’ity firenena izay nametrahanao anay ity ary tantano izay hiverina ao aminao ka hanasoa ny taninay sy ny mpiara-belona aminay. Misaotra anao aho Jesosy raha nomenao fotoana ahafahako nanandratra izay tonom-bavaka izany ary mahatoky aho fa hamaly vavaka anay Ianao. Amena.  

 

Herinomenjanahary F.
misy antso...
2009/04/25,05:38

Sal 50: 15 "Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy ianao"

Jer 33: 3 "Antsoy Aho, dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao"

Rom 10: 13 "Fa izay rehetra miantso ny Anaran'ny Tompo no hovonjena"  

 

Iza no antsoinao?

Fampanantenana nomen’Andriamanitra izao tontolo ireo teny ireo ary mino aho fa fantantsika koa fa tsy ireo ihany akory ny fampanantenana efa natolotr’Andriamanitra ho antsika. Mbola mamerina izany indray ny Tompo ary miantso antsika Malagasy handray Azy ao am-po satria tsy misy afaka ny hamonjy ny tenany samy irery na dia iray aza rehefa tojo fahoriana. Raha izany ihany dia hirehareha ny olona fa mahavita ny tenany ary heveriny fa tsy misy tokony ilàny an’Andriamanitra. Tandremo ny fahadisoan-kevitra ary diniho tsara ny làla-marina. Ny anjely no tsy mila mpamonjy, ny devoly no tsy azo vonjena fa isika olombelona tsirairay dia mila izany mpamonjy izany. Satria efa teraka tamin’ny ota sady mpanota isika dia tsy ahazo famonjena raha tsy manaisotra ny fahotantsika Andriamanitra. Izany anefa tsy ho tanteraka raha tsy lavintsika ny tenantsika ka manolotra manontolo ho an’ny Tompo ary Izy hanjaka ao am-pontsika sy hanapaka ny fiainantsika manontolo.

Tsy efa renao ve ny zava-misy any amin’ny firenena hafa misy sakana maro sy enjehina noho ny amin’ny fitoriana ny filazantsaran’i Kristy izay mitovy tamin’ny andron-dRanavalona I teto amintsika. Efa nosaininao ve ny ady hatrehan’ireo kristiana te hahita izany fiainana atolotry ny Tompo azy izany. Ny fijalian’izy ireo isan’andro vaky te hahita ny mazava sy ny fitiavana ary te-hiaina an-kahalalahana eo ambany fahasoavan’ny Tompo. Koa nahoana isika mbola manana tombony lehibe amin’ny ahazoantsika manome voninahitra sy midera azy isan’andro no tsy mba manao izany ary indraindray aza manadino ny misaotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra atolony antsika.

Aoka tsy ataontsika mandalo eo ambany masontsika fotsiny izao teny izao, henoy fa feo miantso anao ao amin’ny mangina ao hanatona ny Tompo. Mino aho fa tsy vao voalohany no nisy niantso ianao ary mino koa aho fa raha misy miantso ianao eny an-dalàna rehetra eny, mitodika ihany satria misy mahafantatra anao ka te ho jerenao izy. Koa aza modian-tsy jerena fa mahafantatra anao Jesoa Kristy. Te-hihaona aminao izy (Lioka 19:5), te-handroso ao am-ponao izy (Apokalypsy 20:3), te-hanome fiainana ho anao izy (Jaona 3:16).

Tsy marina velively ny filazana fa sarotra ny manara-dia sy miaraka amin’ny Tompo satria be loatra ny fepetra takiana. Diniho tsara fa ny Tompo efa nanome safidy malalaka ho antsika tsirairay avy fa ny sarotra tena sarotra ho antsika dia ny mandà ny tenantsika, manala ny fanahiantsika, ny tsy fahatokiantsika an’Andriamanitra fa misalasala sy miriorio mandrakariva. (Lio 9:57-62)

Hamonjy anao anie Andriamanitra. Minoa Azy ary valio ny antsony sao dia izao no ora farany ka ho very ny fanahinao. Tsy misy olona na dia iray aza afaka ahalala mialoha ny andro ahafatesany ka sarobidy ny fotoana. Sady tsy tsara tokoa ve raha ety an-tany dia efa misantatra izay fiainana mamy atolotry ny Tompo izany. Mandehana amin’ny fifaliana ka zarao amin’ny malahelo sy very fanantenana izao teny izao. “Ny fandresena enti-mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika Herinomenjanahary F.
Révéil à Ouganda
2009/04/23,13:17
Ouganda:
Ce que Dieu fait...

Il y a seulement 15 ans, l'Ouganda était, selon le reste du monde, une cause perdue. Le successeur d'Idi Amin Dada avait continué dans la violence et l'oppression. L'inflation était passée de 380% à près de 1000%. Le tourisme devenait inexistant, et les ambassades quittaient le pays les unes après les autres. Les experts de l'OMS prédisaient un effondrement total du pays, avec la mort d'un tiers de sa population. Dans cette situation chaotique, un homme se leva et proclama: "Qui allons-nous croire? Les experts de l'OMS, ou la Parole de Dieu? Dieu a un plan pour notre nation". Peu nombreux furent ceux qui écoutèrent cette voix, mais ceux qui l'avaient entendue restèrent dans la prière. Le résultat fut un changement qui transforma la nation. Quand l'Evangile arriva en Ouganda en 1877, il se produisit à la fois une percée radicale, et un conflit spirituel. Les 36 premiers martyrs ougandais moururent de la main du roi Mwanga, en 1886, mais ces martyrs furent les racines du réveil en Afrique de l'Est, qui démarra dans les années 1920 au Rwanda et Ouganda. En 1977, le général musulman Idi Amin prit le pouvoir et lança une violence persécution contre tous ses opposants. Il déclara l'Ouganda état islamique, malgré le fait que seul 3% de la population était musulmane. Idi Ami invita Kadafi, et le roi Faiçal, d'Arabie Saoudite à la cérémonie de 4 jours. Les chrétiens réagirent, certains en prenant la fuite, d'autres par la prière. Ils formèrent des églises dans la jungle, et tinrent des réunions de prière 24h sur 24. Toutes les différences entre dénominations disparurent. "Ce que les gens croyaient n'avait pas d'importance, aussi longtemps qu'ils étaient capables de prier", se souvient John Mulinde, un prédicateur ougandais. Après le départ d'Idi Amin en 1979, les chrétiens crurent au retour de la paix, et le mouvement de prière perdit en puissance. L'indifférence, la complaisance étaient de retour. Après avoir reconnu cette erreur, les chrétiens relancèrent un mouvement national de jeûne et de prière, pour vaincre les puissances des ténèbres et les calamités qu'elles amenaient. Ce qui suit sont quelques exemples de ce que provoqua ce mouvement national de prière. Nouvelle alliance avec le Dieu vivant Le président Museveni abrogea l'alliance islamique d'Idi Amin, et remit lors d'une conférence un drapeau de la nation à un groupe d'intercesseurs, symbole prophétique qui brisa la malédiction de la nation, en la vouant au Dieu de la Bible. Lutte contre la corruption Mulinde lança un défi au président pour endiguer la marée de corruption dans le pays. "Nous avons notre police, notre administration, mais nous ne pouvons pas changer le coeur des gens. C'est le travail de l'Eglise", répondit le président. En partenariat avec les chrétiens, des campagnes de moralité et d'intégrité démarrèrent. Un Ministre d'Etat né-de-nouveau fut même appointé pour les questions d'éthique. SIDA: Moralité et préservatifs Le gouvernement et les églises convinrent d'une double stratégie - usage de préservatifs et cours de morale en vue d'un retour aux valeurs bibliques. L'Ouganda devint la première nation dans laquelle le taux de SIDA commença à diminuer. L'OMS, devant ce mystère, fit une enquête sur "le phénomène ougandais". Maîtrise de l'inflation L'inflation passa de 380% à 6 à 8%. La Banque Mondiale cita l'Ouganda comme exemple de relèvement économique en Afrique. Nouvelle unité parmi les chrétiens Dieu conduit les chrétiens de toutes dénominations dans une nouvelle unité - l'Alliance Chrétienne Ougandaise. L'ACO est un réseau de ministère dont le but est de "faire des disciples dans toute la nation, et servir les autres nations". (Source: Joel News, John Mulinde, World Trumpet Mission, e-mail:
trumpet@starcom.co.ug) Note: La vidéo "Ce que Dieu fait en Ouganda" sera disponible en Mai 2001.
Contact: Uhaldemann@t-online.de
 http://www.croixsens.net

 

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype