antso hivavaka

Ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara
2020/06/11,11:26

 

Any am-pianarana no sehatra azo antoka afaka hanabeazana ny olona ho olom-banona.

Ireto misy hevitra arosoko hanatsarana ny fandaharam-pianaran'ny ankizy malagasy.

 

Amin'ny fahakeliny (ambaratonga voalohany) dia tsara raha mahay ireto (5-10 taona)

Ny antony : fototry ny maha-olompirenena ; satria hatreto ny ankamaroan'ny zanaka malagasy dia mijanona eto ny fianarana vitany.           

 • olom-pirenena : andraikitra sy adidy
 • fifidianana => antony, dikany
 • hetra => antony, dikany
 • fananam-bahoaka => hajaina sy arovana
 • asam-panjakana: fanampiana ny vahoaka
 • repoblika: fitondrana (≠ fanjakana) fifandimbiasam-pahefana
 • tontolo iainana, zava-boahary, rano: fitandrovana azy
 • madagasikara: tany mamokatra (fambolena sy fiompiana)
 • fahasalamana: tazo moka, fanjarian-tsakafo

 

Rehefa manomboka ho lehibe izy (ambaratonga faharoa) dia mila ampahafantarina ny mahakasika ny fiainany (11-15 taona)  

Ny antony: ahalalàny sy ifehezany ny maha izy azy           

 • zo fototra
 • zon'olombelona
 • zon'ny mpamorona
 • fahasalamana: ady amin'ny herisetra ara-nofo, fanalan-jaza
 • ady amin'ny zava-mahadomelina
 • fahaiza-miaina: fanajana ny hafa, fahalalam-pomba
 • fitondran-tena olom-banona
 • ady amin'ny fanavakavahana
 • asa: fehezan-dalàna, fisokajiana

 

Ary ho an'ireo tanora efa nahazo ny fahalàlana fototra dia tsara omanina hiatrika ny ho aviny izy (asa)   (16-18 taona

Ny antony: hananany toe-tsaina miabo vonona hamokatra           

 • madagasikara: nosy miavaka maro harena voajanahary
 • toe-karena: ilàna azy
 • politika: demokrasia, andrim-panjakana
 • ady amin'ny kolikoly
 • matihanina: toe-tsaina vonona sy manaja asa
 • famoronana
 • fitiavan-tanindrazana
 • fanajana fandaminana fiaraha-monina
 • seha-pihariana

Ny ambaratonga ambony dia efa mandray an-tànana ny hoaviny izy ka misafidy izay làlana tiany. Fanohanana no ilainy: hevitra, vola, fomba fiasa mahomby, fitarihana... 

L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela

Tano ny finoana ho entina mandresy
2020/05/12,09:02

Eksodosy 17

8 Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin’ ny Isiraely tao Refidima. 9 Dia hoy Mosesy tamin’ i Josoa: Mifidiana lehilahy ho antsika, dia mandehana ka miadia amin’ ny Amalekita; rahampitso dia hijoro eo an-tampon’ ny havoana aho ka hitana ny tehin’ Andriamanitra etỳ an-tanako. 10 Ary Josoa dia nanao araka izay efa nolazain’ i Mosesy taminy, ka niady tamin’ ny Amalekita izy; ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho ao an-tampon’ ny havoana. 11 Ary raha nasandratr’ i Mosesy ny tànany, dia nahery ny Isiraely; fa raha nampidininy ny tànany, dia nahery kosa ny Amalekita. 12 Fa efa vizana ny tànan’ i Mosesy; ka dia naka vato izy roa lahy, ka nataony teo ambanin’ i Mosesy hipetrahany; ary Arona sy Hora dia nanohana ny tànany, ka ny iray tamin’ ny anila, ary ny iray kosa tamin’ ny anila; dia naharitra tsy nidina intsony ny tànany mandra-pahafatin’ ny masoandro. 13 Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin’ ny lelan-tsabatra.

 

JESOA KRISTY : VATO FEHIZORO

 Efe 2:20b ... ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra;

 1Pet 2:7 Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’ izay tsy mino kosa "Ny vato izay nolavin’ ny mpanao trano no efa tonga fehizoro"

 

TANO NY FINOANA

 Efe 6:16 ary ho fanampin’ izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga, izay hahazoanareo hamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra izay alefan’ ilay ratsy.

I Tim 1:18-19a 18 Izao didy izao no omeko anao, ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba ho entinao miady ny ady tsara ireo. 19 amin’ ny itananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara.

Ny finoana no enti-mandresy izao tontolo izao

1Jao 5:4 Fa  izay  rehetra  naterak’Andriamanitra  dia  maharesy  izao  tontolo  izao ; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika.

Raha vao milatsaka ny finoana dia resy ka mila tohanana @ vavaka sy ny tenin’Andriamanitra.

Ary raha vao mitsangana sy mijoro @ finoana dia maharesy.

 

TOHANANA @ VAVAKA

Jak 5:16 Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo. Ny fiàsan’ ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.

Lio 18:1 Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka

Tsy ampy ny hoe mino an’Andriamanitra fotsiny nefa tsy mivavaka. Ny vavaka no mampifandray antsika amin’Andriamanitra : hitenenantsika aminy ary hihainontsika Azy

 

TOHANANA @ TENIN’ANDRIAMANITRA

Oha 30:5 Ny tenin’Andriamanitra dia voadio avokoa; Ampinga ho an’izay mialoka aminy Izy

Jao 8:47a Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra

Efe 6:17 Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy

Heb 4:12 Fa velona sy mahery ny tenin’ Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela

Asa 4:31 Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’ Andriamanitra tamin’ ny fahasahiana

1Tes 2:13 Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an’Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin’Andriamanitra izay notorinay hianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin’olona, fa araka izay marina, dia ny tenin’Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo izay mino koa.

1Tim 4:5 satria hamasinin’ ny tenin’Andriamanitra sy ny fivavahana izany.

1Pet 1:23 fa efa teraka indray hianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lò, fa tamin’ny tsy mety ho lò, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra.

Ianao ve mampianatra ny zanakao handainga?
2020/05/07,14:43

 

Sabotsy hariva tamin'izay, nisy nandondona tao an-trano.

Hoy Dada: mandehana jereo izany, fa raha vao Mr Ralay dia teneno hoe tsy ato aho!

Lasa i zandry namoha ny varavarana: tsy ao hono Dadanay ! Laughing

 

Andro vitsy lasa koa, nividy fitaovan-dakozia i Neny

Tandremo ndray nareo rankizy sao dia miteniteny an'i Dada hoe nividy an'io aho. Sealed

Zoky : Dia aiza io izany no afenina ?

 

Fa androany kosa, voatrerona mafy ny ankizy

Iza no namaky an'io lovia bakoly be vaovao io? ary nankaiza koa ilay taratasiko teo ambony latabatra teo.

Namaly ny ankizy: tsy hainay fa ilay sakan-dRalay iny no nivezivezy teo foana... Surprised

Hoy Dada: Hitako anie fa ao an'efitranonareo ao izao ilay taratasy e.

iza fotsiny izany no naka azy teo?

fa iza no nampianatra anareo handainga ???

 

 

 

 

JESOA KRISTY dia ANDRIAMANITRA
2019/09/05,09:57

Isaia 7 : 14 Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra]

Matio 1 : 23 Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy ; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela (Isaia 7.14), izany hoe, raha adika : Amintsika Andriamanitra.

Isaia 9 : 5 Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina*, Andriamanitra Mahery, Rain'ny mandrakizay, Andrian'ny fiadanana.[Na: mpanolo-tsaina mahagaga]

Zakaria 12 :10 Ary haidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery Ahy Izay* nolefoniny izy, ary hisaona Azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy sady halahelo Azy toy ny fahalahelovan'ny olona ny lahimatoany.[na: ka hijery ilay]

Jaona 1 : 1-3 Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. 2 Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. 3 Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza.

Jaona 1 : 14 Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika.

Jaona 10: 30-33 Izaho sy ny Ray dia iray ihany. 31 Dia naka vato indray ny Jiosy hitoraka Azy. 32 Jesosy namaly azy hoe: Maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny Ray; koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no itorahanareo vato Ahy? 33 Ny Jiosy namaly Azy hoe: Tsy asa tsara no itorahanay vato Anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany Hianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra.

Jaona 5 : 18 Nefa vao mainka nitady hamono Azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany ny amin'ny Sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no Rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra Izy.

Jaona 14 : 7-9 Raha nahafantatra Ahy hianareo, dia ho nahafantatra ny Raiko koa; ary hatramin’ izao dia mahafantatra Azy hianareo sady efa nahita Azy.8 Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay.9 Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray?10 Tsy mino va hianao fa Izaho ao amin’ ny Ray, ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo, dia tsy avy amiko izany lazaiko izany; fa ny Ray mitoetra ato amiko no manao ny asa.

Kolosiana 1 : 15-17 Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny Lahimatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao; fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana [seza fiandrianana], na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho Azy izany; ary Izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra.

Filipiana 2 : 5-7 Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona.

II Petera 1 : 1 Simona Petera, mpanompo sy Apostolin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy Mpamonjy.

Jaona 20 : 28-29 Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro! Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino.

Lioka 8 : 38-39Lio38 Ary ny lehilahy izay efa nivoahan’ ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy; nefa nampodin’ i Jesosy izy ka nataony hoe: 39 Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’ Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran’ ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’ i Jesosy taminy.

 

 

Biby "tsy misy" fady
2019/08/13,10:41

Asa 11 : 4-10 Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin’ ny niandohany ka nanao hoe: 5 Tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary azon-tsindrimandry aho, dia nahita fahitana, ka, indro, nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin’ ny zorony efatra, dia nankeo amiko izany;6 ary raha nijery sy nandinika azy aho, dia hitako ny biby etỳ an-tany, izay manan-tongotra efatra, sy ny bibi-dia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voro-manidina koa.7 Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe: Mitsangàna, ry Petera, vonoy, ka hano. 8 Fa hoy izaho: Sanatria, Tompoko! fa tsy mbola niditra tamin’ ny vavako izay zava-padina na tsy madio. 9 Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanindroany hoe: Izay efa nodiovin’ Andriamanitra aza ataonao ho fady. 10 Ary intelo no nanaovana izany, dia nosarihana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany.

 

Apo 21:5 Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin’ ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty; fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.

 

Mat 15:11 tsy izay miditra amin’ ny vava no mahaloto ny olona; fa izay mivoaka avy amin’ ny vava, izany no mahaloto ny olona.

Mat 15:18 Fa izay mivoaka avy amin’ ny vava kosa dia avy amin’ ny fo, ka izany no mahaloto ny olona.

Mat 15:20 izany no mahaloto ny olona; fa ny mihinana amin’ ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona.

Mar 7:15 Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin’ ny olona no mahaloto azy; fa izay mivoaka avy ao anatin’ ny olona no mahaloto azy.

Mar 7:18 Ary hoy Izy taminy: Hay! hianareo koa aza mba tsy mahafantatra! Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan’ ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy,

Mar 7:20 Ary hoy Izy: Izay mivoaka avy ao amin’ ny olona, dia izany no mahaloto azy.

Mar 7:23 izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin’ ny olona ka mahaloto azy. Fa avy ao anatin’ny olona dia avy ao am-pony, no ivoahan’ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan-olona, ny fakam-badin’olona, ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalana; izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin’ny olona ka mahaloto azy.

 

Kolosiana 2: 16 Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata;

17 aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an’ i Kristy.

 

Fehiny

Voasoratra ao amin’ny 1 Korintiana 8:8-9: “ Fa ny hanina tsy hampaninona antsika amin’Andriamanitra; fa na dia tsy homana aza isika, dia tsy matiantoka, ary na dia homana kosa aza isika, dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo, fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafintohinana ho an’ny malemy.”

 

Romana 14:17 “Fa ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy amin’ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin’ny Fanahy Masina.”

 

1 2 3 4  Manaraka»
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype