antso hivavaka

Matio 13 “…ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsimparifary tany an-tanimbary”
2021/11/10,08:00

Mpamafy = Jesoa Kristy (Filazantsara)

Voa afafy = Tenin’Andriamanitra (famonjena) => Fanjakan’Andriamanitra

Tany = Ny fon’olombelona

 Tranga 1: voafafy teny amoron-dàlana; dia avy ny vorona ka nandany azy (and 4)

Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana, fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. Izany no ilay nafafy teny amoron-dàlana (and 19)

 Tranga 2: voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy; dia nalaky nitrebona ireny, satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny, ary satria tsy nanam-paka, dia maty izy (and 5-6)

 Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana; nefa tsy manam-paka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana; koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafintohina izy (and 20-21)

 Tranga 3: voafafy teny amin'ny tsilo; ary ny tsilo naniry ka nangeja azy (and 7)

 Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy (and 22)

 Tranga 4: voafafy teny amin'ny tany tsara, dia namoa: ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enim-polo heny, ary ny sasany avy telo-polo heny (and 8)

 Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala; dia izy no mamoa ka vokatra (and 23)

 

Izao anefa, hisy tokoa ny taom-mpamokarana ;

fa tsy maintsy ho avy koa ny fotoam-pijinjana (fararano)